• monsun aparat
 • monsun radnja
 • monsun radnja
 • monsun radnja

Ostale Usluge

Poslovni strucnog osposbljavanja i usavarnja zaposlenih lica iz oblasti zastite od pozara

Rjesenje broj: 08-03/1-1-44-251/11

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 128 Obuka se vrši svake dvije godine

Rjesenje

Ispitivanja ispravnosti ugradenog sistema aktivne zastite od pozara

 1. Automatsko otkrivanje i dojavu požara
 2. Gašenje požara prahom
 3. Gašenje požara vodom
 4. Gašenje požara pjenom
 5. Gašenje požara ugljen dioksidom ili drugim gasnim sredstvima
 6. Automatsko otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i para
 7. Uređeje i instalacije za sprečavanje širenja požara
 8. Hidranske instalacije

(U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Sl. novine FBiH”, br. 64/09) član 48, ispitivanje sistema svakih 6 mjeseci)

Rjesenje

Obuka uposlenika koji rukuju zapaljivim tecnostima, gasovima i eksplozivnim materijama u prometu.